„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

O nás

Súkromnú základnú školu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia sme sa rozhodli zriadiť po osobných skúsenostiach so vzdelávaním týchto žiakov a s ich problémami v bežnom školskom prostredí, keďže sme rodičmi týchto detí.

Na školách sa stáva, že nároky na dieťa s vývinovými poruchami učenia (VPU) sú prehnané a neopodstatnené. U týchto detí je veľmi dôležité vedieť, čo dokážu zvládnuť na vyučovacom procese a podľa toho upraviť naše požiadavky. Takéto deti sú vo väčšine prípadov integrované na základných školách, prípadne sa pre ne zriaďujú špeciálne triedy, ale zatiaľ len do 4. ročníka. Realita je však taká, že aj po prípadnom zvládnutí I. stupňa prichádza zlyhanie na II. stupni. Je to podľa nášho názoru spôsobené vysokým počtom žiakov v triede, nedostatočnou motiváciou pedagógov ďalej sa vzdelávať a vyhľadávať všetky možnosti, ako týmto deťom pomôcť, ako aj nedostatočným počtom špeciálnych pedagógov na školách.

Pribúda rodičov, ktorí sú nešťastní z problémov svojich detí, ktoré napriek svojej vysokej inteligencii nie sú schopné zvládať tempo práce a spôsob výučby na základnej škole.

Ďalším dôvodom pre zriadenie tejto školy boli samotní rodičia, ktorí sú mnohokrát v bezvýchodiskovej situácií, a ktorí by uvítali zriadenie špeciálnych tried aj vo vyšších ročníkoch, kde by sa ich deťom mohli individuálnejšie venovať a spôsob výučby by prebiehal podľa doporučenia špeciálno-pedagogických poradní.

Výhody základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
 • vyučovanie prebieha pod vedením špeciálneho pedagóga,
 • nízky počet žiakov v triede, ktorý umožňuje individuálny prístup ku každému žiakovi,
 • možnosť tvorby individuálnych plánov,
 • využívanie kompenzačných pomôcok,
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiaka i rodiča, individuálna logopedická starostlivosť

Primárnym poslaním súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia je výchova a vzdelávanie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, vytvoriť podmienky pre všetky deti s prihliadnutím na ich jedinečnosť a z toho vyplývajúce individuálne potreby.

Ciele školy
 • Vychovať jedinca schopného zaradiť sa do bežnej spoločnosti a prežiť plnohodnotný život,
 • ponúknuť príjemné školské prostredie i pre deti, ktoré z najrôznejších príčin nie sú schopné zvládať všetky nároky súčasnej školy v klasických triedach,
 • snaha ponúknuť možnosť vzdelávania celému spektru detí so širokou škálou predpokladov na úspešné zvládnutie základnej školy bez zbytočných pocitov menejcennosti, neúspešnosti, neschopnosti a podobne negatívnych pocitov, ktoré výrazne ovplyvnia ďalší vývin každého človeka,
 • voliť vhodné metódy a formy vyučovania - individuálne tempo, nahradenie písania dlhých textov testami,...
 • využívať kompenzačné pomôcky - počítače, grafické počítačové programy, diktafóny,...
 • prihliadať na adekvátne hodnotenie a na jeho základe vytvárať zdravé sebahodnotenie, aby žiak zažil úspech, budoval si a uchoval sebaúctu,
 • nadviazať úzku spoluprácu s rodičmi
 • poskytnúť efektívny výchovno - poradenský servis pre žiakov a rodičov,
 • poskytnúť starostlivosť špeciálneho pedagóga, prípadne aj spoluprácu so psychológom, odbornými lekármi a inými odbornými pracovníkmi.

Základným princípom, ktorým sa škola bude riadiť je ľudskosť, tolerancia a rovnosť šancí pre každé dieťa.

Cieľová skupina: Žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia a i.)

Počet žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia je veľmi vysoký, preto treba venovať tejto problematike primeranú pozornosť. Ide o žiakov významne ohrozených školskou neúspešnosťou a ďalšími rizikami vzniku sociálno-patologických javov, nakoľko toto postihnutie je skryté. Problémy v správaní, ktoré sa občas vyskytujú u týchto žiakov, možno zvyčajne zvládnuť bežnými výchovnými a poradenskými postupmi.

Je veľmi dôležité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o možnostiach a prekážkach vo vzdelávaní žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, o individuálnych predpokladoch a potrebách konkrétnych žiakov. Potrebné je voliť vhodné metódy a formy vyučovania a hodnotenie výsledkov (individuálne tempo, nahradenie písania dlhých textov testami, špeciálne formy skúšania) a v niektorých prípadoch aj kompenzačné pomôcky (diktafóny - prerozprávané učivo učiteľom, počítače - využitie korektúry textu, farebné čítanie, grafické počítačové programy).

Úspešná integrácia týchto žiakov na stredných školách a získanie odbornej kvalifikácie je predpokladom a podmienkou ich úspešnej integrácie do života a uplatnením sa na trhu práce. V škole, ktorú zriaďujeme, sa žiaci formou nápravných postupov, kompenzačných postupov a pomôcok; rešpektovaním týchto postupov a pravidiel, ich tvorivou aplikáciou na ďalšie úlohy naučia lepšie zvládnuť odborné učivo na strednej škole.Smernica o sťažnostiach
Školský vzdelávaci program