„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

Aktuality

Oznam obedy

Žiaci ktorí idú do školy v prírode :
Dolná Strehová Hotel Aquatermal v dňoch od 17.6.2024 – 21.6.2024 (od pondelka do piatku) sú odhlásení zo stravy.

Dňa 24.6.2024 bude prebiehať Gulášové dopoludnie. Guláš, ktorý si uvaríme spoločne s deťmi bude naším obedom. Z tohto dôvodu bude obed v školskej jedálni hromadne odhlásený!!!

Dňa 28.6.2024 (v piatok – vysvedčenie) obed v školskej jedálni nebude. Žiaci budú mať suchý balíček , ktorý si vyzdvihnú (pred jedálňou) pri odchode zo školy . Ak nebudete mať záujem treba „obed“ suchý balíček odhlásiť a to do 26.6.2024 do 7:00 hod!!! Po tomto termíne sa už nebude dať odhlásiť !!!!

Jedálny lístok od 18.6.2024 do 24.6.2024

Jedálny lístok od 18.6.2024 do 24.6.2024
Prihláška na stravovanie v školskéj jedálni
Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu dieťaťa
Z dôvodu navýšenia stravnej jednotky od odoberateľa sa s účinnosťou od 1.3.2023 zvyšuje cena stravného pre :
I.stupeň – 2,90 €
II.stupeň – 3€

Uzatvorenie zadného vstupu do areálu školy-rampa

Vážení rodičia! Na základe žiadosti mesta Vrútky v súvislosti s výstavbou športovej haly na ulici Čachovský rad, bude od pondelka 25. 3. 2024 až do odvolania uzatvorený zadný vstup do školy od zastávky MHD Čachovský rad. Vstup nebude možný autom ani pešo. Do objektu sa bude vchádzať výlučne našou bránkou od Turca. Prosím, zvýšte opatrnosť a  ak bude možné využite cestu do školy pešo popri Turci. Ďakujeme za porozumenie.

Zápis do prípravného a 1. ročníkaFAŚIANGY TURÍCE VEĽKÁ NOC PRÍDE

Pripravili sme si pre Vás veľkonočné poobedie v priestoroch školy. Príďte a ochutnajte domáce šišky, langoše a fánky, potešte sa veľkonočnou dekoráciou,za tancujte a zaspievajte si spolu s našimi Bagarčatami a Severankou. Tešíme sa Vás 😊
Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis

Urob dobrý skutok pre deti

Vážení rodičia a priatelia školy, tak ako každý rok v období daňových priznaní, chceme Vás poprosiť o venovanie Vašich dvoch percent našej škole. Formulár si môžeš stiahnuť tu:
Príloha
Vyhlásenie
a po vyplnení odovzdať u nás v škole, alebo odniesť priamo na daňový úrad.
Ďakujeme

Pomôž načej škole

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 04.09.2023 o 9:00 hod. vo Vrútkach.
Školský klub detí je v prevádzke v tento deň v čase od 10:45 -16:30 hod. bez rannej družiny. Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD končia v tento deň o 10:45 hod.
Obedy sú v prevádzke.

Bežná prevádzka ŠKD bude od 05.09.2023 v čase od 6:00-do16:30 hod.

Organizácia vyučovania v prvý školský týždeň:
1. stupeň 4 vyučovacie hodiny
2. stupeň 5 vyučovacích hodín
Triedy ŠZŠ 4 vyučovacie hodiny
Ostatné organizačné pokyny sa dozviete od tr. učiteľov.
Tešíme sa

Oznam

V stredu 22.3.2023 sa uskutoční na našej škole Testovanie 9, z tohto dôvodu riditeľ udeľuje žiakom 6.,7.,8. ročníka riaditeľské voľno.

Národného projektu edIT 2

Ako škola sa zúčastňujeme národného projektu edIT 2, vďaka ktorému máme digitálne vybavenie študovne aj digitálne vybavenie pre našich pedagógov .

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov IIVoľné pracovné miesto - Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg
Názov a adresa zamestnávateľa:
Súkromné Centrum poradenstva a prevencie
Bagarova 30, 036 01 Martin

príslušná kategória odborných zamestnancov:špeciálny pedagóg

kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 1 a 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

zoznam požadovaných dokladov:

   žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
   štruktúrovaný profesijný životopis
   kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
   čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
   ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača
iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, prax vítaná

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, min.895,50 eur, pri plnom fonde pracovného času.

Pracovný pomer na dobu: podľa dohody
Nástup do zamestnania: hneď – podľa dohody
Pracovný úväzok: 100 %

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 25.01.2023

na mailovú adresu: zuzana.ballay70@gmail.com

Kontakt: 0903 35 88 65

Voľné pracovné miesto - Psychológ

Psychológ
Názov a adresa zamestnávateľa:
Súkromné Centrum poradenstva a prevencie
Bagarova 30, 036 01 Martin

príslušná kategória odborných zamestnancov: psychológ

kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 1 a 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

zoznam požadovaných dokladov:

   žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
   štruktúrovaný profesijný životopis
   kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
   čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
   ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača
iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, prax vítaná

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, min.895,50 eur, pri plnom fonde pracovného času.

Pracovný pomer na dobu: podľa dohody
Nástup do zamestnania: hneď – podľa dohody
Pracovný úväzok: 100 %

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 25.01.2023

na mailovú adresu: zuzana.ballay70@gmail.com

Kontakt: 0903 35 88 65

Oznam

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvárame prevádzku školy v dňoch 16.12. – 22.12. 2022 z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení.

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5.septembra 2022 v čase o 9:00 hodine.


Školský klub detí bude v prevádzke v tento deň od 11:00 hod. do 16:30 hod.

Od 6.septembra 2022 bude školský klub detí v prevádzke od 6.00 hod. - 16:30 hod.

Stravovanie v školskej jedálni dňa 5.9.2022 je zabezpečené len pre prihlásených žiakov.

Pri vstupe do školy je potrebné doniesť vypísané tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo bude k dispozícii aj vo vestibule školy.

Teší sa na vás kolektív školy.

Poskytovanie dotácií na stravu

Vážení rodičia,
- poskytovanie dotácií od školského roku 2022/2023 na stravu sa bude týkať skupín detí:
1. rodina (žiadateľ) v životnom minime
2. rodina (žiadateľ) v hmotnej núdzi
3. rodina, ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus

Rodičia sú povinní  doložiť : - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, treba nahlásiť vedúcej ŠJ do 5.8.2022 a je potrebné, aby rodič predložil na úrad Formulár na posúdenie príjmu sám, najneskôr do 15.8.2022 alebo
-nové čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vo veku od 6 rokov  do dovŕšenia 15 rokov.

Žiadame zákonných zástupcov, aby nahlásili deti do 5.8.2022, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie na stravu v školskom roku 2022/2023 vedúcej ŠJ na t.č.0904 659 591, alebo na zsbagarova.jedalen@gmail.com Bez nahlásenia v stanovenom termíne dotácia v mesiaci september nemôže byť poskytnutá.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2022/2023

Voľné pracovné miesto - školsky psychológ cez projekt NP POP II- výberové konanie od 15.08.2022 do 31.08. 2022

Školský psychológ - 1 pracovné miesto
Úväzok: Plný - doba určitá do 31.08.2023
Dátum nástupu: 6. septembra 2022
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov platnej od 15.1.2020).
Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1006,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom v Europasse a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

Súkromná spojená škola
Čachovský rad 36
038 61 Vrútky

prípadne na e-mail: sojcakovamartina@gmail.com. Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybratí uchádzači.
Kontak: Ing.Martina Sojčáková: 0911 811 777
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
K Vašej žiadosti je potrebné vyplniť a zaslať aj Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Voľné pracovné miesto - asistent učiteľa cez projekt NP POP II- výberové konanie od 18.07.2022 do 29.07. 2022

Asistent učiteľa- 1 pracovné miesto
Úväzok: Plný
Dátum nástupu: 1. septembra 2022
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení  neskorších predpisov a  Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov platnej od 15.1.2020).
Zaradenie do pracovnej triedy jedna,  platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 790,00€ v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

Súkromná spojená škola
Čachovský rad 36
038 61 Vrútky

prípadne na e-mail: sojcakovamartina@gmail.com. Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybratí uchádzači.
Kontak: Ing.Martina Sojčáková:0911 811 777
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
K Vašej žiadosti je potrebné vyplniť a zaslať aj Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Riaditeľské voľno 15.6.2022 – Oznámenie

Riaditeľstvo školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z prevádzkových dôvodov žiakom Súkromnej spojenej školy, Bagarova 30, Martin riaditeľské voľno dňa 15. 6. 2022. V uvedený deň sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastnia protestu v Bratislave a škola nedokáže zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať dňa 16.6.2022. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravovania v školskej jedálni. V prevádzke nebude ani školský klub detí.

Linka pomoci

Oznam 7.2.2022

V pondelok 7.2.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie podľa riadneho rozvrhu. Pri vstupe do školy je potrebné doniesť vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.

Oznam 7.1.2022

Od pondelka 10.01.2022 bude prebiehať vyučovanie prezenčnou formou nasledovne:

1. prípravný, 1. ročník a 3.ŠZŠ .................................... končia 4.vyučovancou hodinou.
2. 3. a 4.ročník a špeciálne triedy II.st........................... končia 5. vyučovacou hodinou.
3. 5. až 9. ročník ........................................................... končia 6. vyučovacou hodinou.

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu počas prezenčného vyučovania s tým, že vyučovanie sa upravuje ako je uvedené vyššie.

Školský klub detí je v prevádzke od 6:30 do 16:30.

Pri vstupe do školy je potrebné doniesť vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. Poprosíme rodičov o pretestovanie detí a zabezpečenie prekrytia horných dýchacích ciest.

Ďakujeme

OZNAM 7.12.2021

Z dôvodu rozhodnutia RÚVZ v Martine od stredy 08.12.2021 do 17.12.2021 bude z dôvodu Covid 19 zatvorený 2. stupeň ZŠ. Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

Žiaci 1. stupňa a špeciálne triedy sa učia prezenčne.

Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, zverejneného na bezkriedy.sk. Informovať budú triedni učitelia.

Školský klub detí je v prevádzke do 15:30. Chceme poprosiť rodičov, aby svoje deti vyzdvihli, čo najskôr, ako im to možnosť dovoľuje.

Ďakujeme.

OZNAM 26.11

Od pondelka 29.11.2021 bude prebiehať vyučovanie prezenčnou formou nasledovne:

1. Prípravný až 2. ročník.................................... končia vyučovanie o 11:20 hod.
2. 3. a 4.ročník a špeciálne triedy ...................... končia vyučovanie o 11:40 hod.
3. 5. až 9. ročník ................................................ končia vyučovanie o 12:30 hod.

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu počas prezenčného vyučovania s tým, že vyučovanie sa skracuje ako je uvedené vyššie.

Školský klub detí je v prevádzke do 15:30. Chceme poprosiť rodičov, aby svoje deti vyzdvihli, čo najskôr, ako im to možnosť dovoľuje.

Pri vstupe do školy je potrebné vypísať tlačivo o bezpríznakovosti. .

Ďakujeme.

OZNAM

Z dôvodu rozhodnutia RÚVZ v Martine o zátvore školy bude v termíne od utorka 16.11.2021- do piatka 26.11.2021 prebiehať dištančné vzdelávanie.
Dištančné vzdelávanie je povinné pre každého žiaka. V prípade, že sa žiak neprihlási na vyučovaciu hodinu, je táto hodina neospravedlnená.

I. stupeň a špeciálne triedy 3 vyuč. hodiny od 9:00-11:20 (40 minútové hodiny)
II. stupeň 4 vyuč. hodiny od 9:00-12:10 (40 minútové hodiny)

1. hodina od 9:00-9:40 (10 minút prestávka)
2. hodina od 9:50-10:30 (10 minút prestávka)
3. hodina od 10:40-11:20 (10 minút prestávka)
4. hodina od 11:30-12:10 (10 minút prestávka)

O organizácii Vás budú informovať triedni učitelia.
Obedy sú odhlásené.
Nástup na prezenčné vyučovanie by mal byť v pondelok 29.11.2021.

Otvorenie školského roka 2021/2022

Milí rodičia, žiaci.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 02.09.2021 so začiatkom o 9:00 do 11.00. V tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

Priebeh vyučovania od 03.09.2021 do 08.09.2021:

1. I. Stupeň a triedy ŠZŠ končia 4. vyučovacou hodinou, t.j o 11:40.
2. II. Stupeň končí 5. vyučovacou hodinou, t.j. 12:35.

Zároveň sa bude zisťovať záujem o školský klub detí a bude potrebné nahlásiť záväzný záujem o stravovanie na nasledujúci deň. Stravovanie a klub začína prevádzku od 03.09.2021, t.j. v piatok.

Školský klub detí je v prevádzke od 6:30-16:30.

Žiak a zamestnanec má podľa aktuálneho školského semaforu prekryté horné dýchacie cesty. Žiak pri vstupe do školy musí mať vyplnené a podpisané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. 

Priebežné informácie k domácemu antigénovému samotestovaniu ste dostali od tr. učiteľov. Zároveň budete včas informovaní o spôsobe a prebratia antigénových samotestov.

Prihláška a jedálny lístok sú k dispozícií aj na webovej stránke, poprípade osobne u p. hospodárky.

Manuál školský semafor: www.minedu.sk

Prílohy ku začiatku šk.r. 2021/2022
www.minedu.sk/skolsky-semafor  

  Príloha č.1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 
  Príloha č.2 – Oznámenie o výnimke z karantény 
  Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka 
  Príloha č.3 – Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení 

Zároveň uvádzame informácie k domácemu antigénovému testovaniu:

Návod na použitie
Samodiagnostický test- návod na použitie

Sprievodca pre samotestovanie
Sprievodca samotestovanie Covid-19

Tešíme sa na Vás

Program letnej školy

16.8.2021 (Pondelok) 8:00- 14:00
- Areál školy
- Tvorivé dielne

17.8.2021 (Utorok) 8:00- 18:00
- Objavovanie krás Liptova

18.8.2021 (Streda) 8:00-15:00
- Sklabiňa

19.8.2021 (Štvrtok) 8:00-18:00
- Dobrodružstvá na Orave

20.8.2021 (Piatok) 8:00- 14:00
- Najväčší skanzen na Slovensku

Milí rodičia, letná škola sa už blíži. Vaše deti čakajú dni plné zážitkov a zábavy. Poprosíme Vás, zbaľte deťom: Desiatu, vodu, kartičku poistenca, rúško a poprípade vreckové na suveníry.
V prípade, ak by vaše dieťa prejavovalo známky choroby, poprosíme kontaktujte triedneho učiteľa alebo kontaktnú osobu: Mgr. Bačinská: 0940 855 869.

Dotácie na stravu

Vážení rodičia,
od školského roku 2021/22 budú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
- ukončenie plošného poskytovania dotácii v ZŠ
- nové poskytovanie dotácií na stravu sa bude týkať skupín detí:
1. rodina (žiadateľ) v životnom minime
2. rodina (žiadateľ) v hmotnej núdzi
3. rodina, ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus

Rodičia sú povinní  doložiť :
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vo veku od 6 rokov  do dovŕšenia 15 rokov.

Žiadame zákonných zástupcov, aby nahlásili deti do 6.8.2021, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022 na t.č.0904659591, alebo na szssvpu.jedalen@gmail.com
Bez nahlásenia v stanovenom termíne dotácia v mesiaci september nemôže byť poskytnutá.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Oznam

V týždni od 10.5.2021 prebieha vyučovanie prezenčne podľa riadneho rozvrhu.
Rozvrh pre 1. a 2. stupeň už nie je skrátený.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti,s ktorým príde žiak v pondelok do školy.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 7.5.2021 piatok

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 3.5.-7.5. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa riadneho rozvrhu na šk.rok 2020/2021 s malou úpravou.
Žiaci prípravného, 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 3.- 4.ročníka končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci II. stupňa končia 6. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:30.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti,s ktorým príde žiak v pondelok do školy.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 1.5.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 26.4.-30.4. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa riadneho rozvrhu na šk.rok 2020/2021 s malou úpravou.
Žiaci prípravného, 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 3.- 4.ročníka končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci II. stupňa končia 6. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:30.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 24.4.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 19.4.-23.4. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa riadneho rozvrhu na šk.rok 2020/2021 s malou úpravou.
Žiaci prípravného, 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 3.- 4.ročníka končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci II. stupňa končia 6. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:30.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 17.4.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 12.4.-16.4. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní podľa riadneho rozvrhu na šk.rok 2020/2021 s malou úpravou.
Žiaci prípravného, 1. a 2. ročníka končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 3.- 4.ročníka končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci II. stupňa končia 6. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:30.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 10.4.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Zápis do prípravného a prvého ročníka pre šk. rok 2021/2022

V termíne od 7.4.-9.4.2021 v čase od 14:00-18:00 bude prebiehať v škole riadny zápis žiakov do prípravného a 1. ročníka. Zápis bude prebiehať za prísnych protiepidemických opatrení. So sebou si prineste rodný list dieťaťa, správy z diagnostických vyšetrení.

K dispozícií je aj elektronická prihláška.
V prípade akýkoľvek otázok ohľadom zápisu kontaktujte: 0903 897 091, 0915 845 037.

Oznam

V týždni od 7.4.-9.4.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Žiaci 1. stupňa končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 2. stupňa končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:00 pre rodičov kritickej infraštruktúry.
Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania dostanú úlohy na bezkriedy.sk.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 3.4.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Oznam

V týždni od 29.3.-31.3. 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Od 1.4. -6.4. 2021 sú veľkonočné prázdniny.
Žiaci 1. Stupňa končia 4. vyučovacou hodinou.
Žiaci 2. Stupňa končia 5. vyučovacou hodinou.
Žiaci špeciálnych tried končia 5. vyučovacou hodinou.
Školský klub detí je v prevádzke v čase od 6:30-16:00 pre rodičov kritickej infraštruktúry.
Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania dostanú úlohy na bezkriedy.sk.

Testovanie na Covid 19 prebehne v sobotu 3.4.2021.

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.
Prajeme príjemné prežitie blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 27.3.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 20.3.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

11. týždeň 2021

Jedálny lístok 11. týždeň 2021
Prihláška na stravovanie v školskéj jedálni

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 6.3.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

10. týždeň 2021

Jedálny lístok 10. týždeň 2021
Prihláška na stravovanie v školskéj jedálni

OZNAM 26.2.2021

Na základe RÚVZ v Martine je škola zatvorená do 7.3. 2021. V týždni od 1.03.2021 bude v základnej škole prebiehať dištančné vzdelávanie cez aplikáciu ZOOM. V Súkromnej špeciálnej základnej škole bude v týždni od 1.03.2021 prebiehať online vyučovanie. Forma vyučovania v nasledujúcom týždni bude závisieť od Covidsemaforu a aktuálnej epidemiologickej situácie.

Testovanie 27.2.2021:
Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Ďakujeme

OZNAM

V týždni od 22.02.2021 bude v základnej škole prebiehať dištančné vzdelávanie cez aplikáciu ZOOM. Forma vyučovania v nasledujúcom týždni bude závisieť od Covidsemaforu a aktuálnej epidemiologickej situácie.

V Súkromnej špeciálnej ZŠ v týždni od 22.02.2021-26.02.2021 neprebieha vyučovanie.

Zmeny v rozvrhu cez aplikáciu ZOOM pre základnú školu v týždni od 22.02-26.02:
- Anglický jazyk pre 3. a 4. ročník sa v tomto týždni nevyučuje. V rozvrhu sa žiaci v ten daný čas nepripájajú. Všetky ostatné hodiny idú podľa rozvrhu.
- Žiaci sa budú pripájať na ID učiteľov podľa rozvrhu. SJL,ANJ -9.B a ANJ,-8.A,8.B sa žiaci prihlásia na ID uč. Furovej, prihlasovacie údaje budú na nástenke na bezkriedy.sk.

Testovanie v sobotu 27.02. bude prebiehať. Poprosíme Vás nahlásiť do stredy 24.02.2021 záujem triednym učiteľom ako doposiaľ. Časový harmonogram je už ako tak zaužívaný. Chceme Vás poprosiť o jeho dodržiavanie.

Ďakujeme

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 20.2.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

OZNAM

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Martine je škola zatvorená do 26.02.2021.
Do tohto dňa nebude prebiehať dištančné vzdelávanie z dôvodu zvýšeného počtu práceneschopnosti učiteľov. O prípadných zmenách budeme informovať.

V sobotu 20.02.2021 bude prebiehať testovanie.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 13.2.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

OZNAM

OZNAM Na základe uznesenia vlády SR č. 77 z 05.02. 2021 sa začína vyučovanie prezenčnou formou od pondelka 08.02.2021.

Podmienky vstupu s tlačivami o bezinfekčnosti sú uvedené nižšie.

Upozorňujeme, že ku tlačivu o bezinfekčnosti je potrebná aj kópia negatívneho testu alebo kópia potvrdenia o výnimke z testovania.

Od pondelka 08.02.2021:
- vyučovanie pre prípravný až 2. ročník končí 4. vyučovacou hodinou,
- vyučovanie pre 3. až 4. ročník a špeciálne triedy končí 5. vyučovacou hodinou,
- vyučovanie pre 5. až 9. ročník končí 6. vyučovacou hodinou.

Školský klub detí je otvorený od 06:30-16:00. V čase od 14:00-16:00 ŠKD funguje výhradne len pre rodičov kritickej infraštruktúry.

OZNAM Testovanie Covid-19 dňa 6.2.2021 sobota

Chceme porosiť rodičov našich žiakov, aby dodržiavali časový harmonogram, hlavne jeho začiatok. Je určený čas pre jednotlivé triedy.
Vchod bude jeden a to zboku, teda náš vchod od tenisových kurtov!!!!!
Tu chceme upozorniť, nepoužívajte iný vchod na naše odberné miesto!!!!!!
Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz u žiaka 2.stupňa kartičku poistenca!!!!!!!
Nakoľko budú v areáli školy 3 odberné miesta a bude problém s parkovaním, využite parkovanie mimo areálu !!!!!!!!!!!

Testovanie pre rodičov a žiakov našej školy bude prebiehať v jednotlivých časových úsekoch: Rozpis pre jednotlivé triedy

Pre tých, ktorí sa netestovali u nás, mali výnimky, poprípade prekonali Covid a sú v ochrannej lehote prikladáme tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak testuje v škole a zákonný zástupca mimo školy), resp. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka a súhlas so spracovaním údajov (keď sa žiak aj zákonný zástupca testujú mimo školy), s ktorým príde žiak v pondelok do školy. Nezabudnúť priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Verím, že to spoločne všetci zvládneme.

6. týždeň 2021

Jedálny lístok 6. týždeň 2021
Prihláška na stravovanie v školskéj jedálni

Oznam 29.1.2021

Výpisy hodnotenia za 1. polrok budú vydané osobne v dobe návratu žiakov do škôl. V prípade potreby môže zákonný zástupca požiadať o jeho vydanie skôr, ale musí oň písomne požiadať.
Na základe pokynov ministerstva školstva bude vyučovanie od 01.02-05.02.2021 pokračovať v doterajšom režime.

Oznam 15.1. 2021

Na základe pokynov ministerstva školstva bude vyučovanie od 18.1.2021 prebiehať online, prostredníctvom aplikácie ZOOM od 9:00. Informovať o  priebehu vyučovania dištančnou formou Vás budú triedni učitelia.
Rozvrh je upravený a aktualizovaný na nástenke každej triedy na bezkriedy.sk.

Žiaci I.stupňa:

  1.hod. - 9,00 – 9,40
  2.hod. - 9,50 – 10,30
  3.hod. - 10,40 – 11,20
Žiaci II.stupňa:

  1.hod. -  9,00 – 9,40
  2.hod. -  9,50 – 10,30 
  3.hod. - 10,40 – 11,20
  4.hod. - 11,30 -  12,10
Žiaci ŠZŠ:

Rozvrh je prispôsobený individuálnym potrebám a možnostiam žiakov jednotlivých ročníkov. Informovať Vás budú triedne učiteľky.

Vyučovanie sa neprerušuje, z toho vyplýva povinnosť žiakov zúčastňovať sa online vyučovania. Žiak, ktorý sa nezúčastní online vyučovania, musí neúčasť bezodkladne dokladovať ospravedlnením od rodiča, resp. lekára.
Informácie o ďalšom priebehu vyučovania budeme aktualizovať.
V prípade, že majú žiaci vzhľadom na používanie v prvej vlne pandémie COVID-19 aplikáciu ZOOM nainštalovanú, je potrebné si ju vzhľadom na zmeny aktualizovať.

Nebuď otrok drog
Seriál vznikol ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.
Relácie s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom, Celeste Buckingham, Ferom Joke a Marekom Slovákom nájdete na weboch skolske.sk, teraz.sk , tasr.tv a www.nebudotrokdrog.sk.
Alebo priamo na odkazoch tu:
Opýtaj sa hviezdy Ondrej Kandráč
Opýtaj sa hviezdy Matej Tóth
Opýtaj sa hviezdy Fero Joke
Opýtaj sa hviezdy Celeste Buckingham
Opýtaj sa hviezdy Viktor Vincze
Opýtaj sa hviezdy Marek Slovák

Oznam

Na základe odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ a aktuálnej pandemickej situácie pristupujeme v týždni od 11.1.2021 - 15.1.2021 k online vyučovaniu formou www.bezkriedy.sk. Aktuálne informácie Vám poskytnú triedni učitelia telefonicky.
Informácie k obnove vyučovania prezenčnou formou od 18.1.2021 budeme aktualizovať dňa 12.1.2021.
Zároveň chceme zdôrazniť, že podmienky obnovy vyučovania prezenčnou formou sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.
Ďakujeme

Oznam

Škola je v dňoch od 26.11.2020 do 4.12.2020 (vrátane) uzatvorená RÚVZ v Martine z dôvodu karanténnych opatrení COVID -19. Nástup do školy je v pondelok 7.12.2020.

Podmienky nároku na pandemickú OČR a PN

Aktuálne stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré stanovuje podmienky čerpania tzv. pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného, na ktorý majú nárok rodičia detí a žiakov a zamestnanci pre pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii s ochorením COVID 19 tu.

Oznam - obnovenie vyučovania od 10.11. 2020

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa obnovuje prezenčné vyučovanie na druhom stupni ZŠ od 10.11.2020. Pri vstupe do školy je potrebné aby žiak predložil vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a dodržal pokyny uvedené v usmernení (viď. obrázky nižšie).

Usmernenie z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Organizácia vyučovania od 3. 11. 2020 (utorok)

Organizácia vyučovania od 3. 11. 2020 (utorok)

OZNAM

Riaditeľka Súkromnej základnej školy s VPU a Špeciálnej základnej školy v zmysle zákona 245/2008 Z.z. z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje:
Riaditeľské voľno v dňoch 23.-29.10.2020 vrátane pre všetkých žiakov školy .
Z dôvodu preventívnych opatrení voči aktuálnemu nepriaznivému vývoju epidemiologickej situácie a zvýšenej chorobnosti žiakov.
Nástup detí je po jesenných prázdninách v utorok (3.11.2020).
Po návrate žiaka do školy odovzdať hneď prvý deň tlačivo o bezinfekčnosti. V prípade zmien Vás budem informovať.
Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
Riaditeľka školy.

OZNAM

Pokyny riaditeľky školy upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia Martin a Školského klubu detí pre školský rok 2020/2021 od 12.10.2020 tu

OZNAM

Na základe odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ a ÚVZ SR k postupu výchovno- vzdelávacieho procesu od pondelka 05.10.2020:

  - vyučovanie pre prípravný až 2. ročník končí 4. vyučovacou hodinou, ktorá bude skrátená o 15. minút, t.j. končí vyučovanie o 11:25,
  - vyučovanie pre 3. až 4. ročník a špeciálne triedy končí 5. vyučovacou hodinou, ktorá bude skrátená o 15. minút, t.j. končí vyučovanie o 12:20,
  - vyučovanie pre 5. až 9. ročník končí 6. vyučovacou hodinou, ktorá bude skrátená o 15. minút, t.j. končí vyučovanie o 13:15,
  - ruší sa krúžková činnosť.

OZNAM

Dňa 16.09.2020 (streda) sa uskutoční účelové cvičenie pre žiakov I. a II. stupňa. Vyučovanie začína o 8:00.
Žiaci I. stupňa a špeciálnych tried budú končiť 11:30 a navštívia areál SIM v Priekope. Žiaci na II. stupni budú spoznávať okolitú prírodu a budú končiť o 12:30. Žiaci prídu športovo oblečení s desiatou a vodou.
Obed a ŠKD sú v bežnej prevádzke.

Zmena organizácie v týždni od 07.09.2020-11.09.2020

Na základe opatrení v súvislosti s COVID 19 meníme organizáciu vyučovania od pondelka 07.09.2020 do 11.09.2020.

Vyučovanie I. stupeň začína o 7:45 ranný filter od 7:25

V týždni od 7.9.- 11.9. budú žiaci I. stupňa prichádzať do školy od 7:25, pričom vyučovanie sa bude začínať o 7:45. Rozvrhy jednotlivých tried budú skrátené a to tak, že vždy posledná hodina v danom dni odpadá (okrem štvrtej hodiny).

Upravený vyučovací čas pre I.stupeň
1. hodina 7:45-8:30
2. hodina 8:40-9:25
3. hodina 9:45-10:30
4. hodina 10:40-11:25
5. hodina 11:35-12:20

Vyučovanie II. stupeň začína o 8:00 ranný filter od 7:45

V týždni od 7.9.- 11.9. budú žiaci II. stupňa prichádzať do školy od 7:45, pričom vyučovanie sa bude začínať o 8:00. Rozvrhy jednotlivých tried budú skrátené a to tak, že celý týždeň žiaci končia 5. vyučovacou hodinou a to o 12:35.

Školský klub detí je v bežnej prevádzke.

Otvorenie školského roku 2020/2021

Streda 02.09.2020
Vzhľadom k pokynom stanoveným MŠVVaŠ a ÚVZ SR sa slávnostné otvorenie šk. roka nekoná.
Vyučovanie sa v tento deň začína o 9.00 a končí o 10:30. Obed nie je zabezpečený. ŠKD nie je v tento deň v prevádzke.
Budova školy sa bude otvárať od 9:00, kde bude prebiehať ranný filter. Ranný filter zabezpečí personál školy. Žiaci odovzdajú vyplnený formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu Prosíme rodičov a žiakov, aby sa nezhromažďovali pred budovou školy a použili bočný vchod od tenisových kurtov. Prosíme, aby pred vstupom do budovy sa dodržiavali 2m rozostupy.
Rodičia žiakov prípravného a 1. ročníka vstupujú do budovy školy na nevyhnutný čas s ochranným rúškom.

Štvrtok-piatok (3.9.-4.9.)
Budova školy sa bude otvárať od 7:30, kde bude prebiehať ranný filter. Ranný filter zabezpečí personál školy (meranie teploty, kontrola rúšok (2ks+1balík vreckoviek), v prípade formulár). Žiaci 2.stupňa sú povinní nosiť rúška počas vyučovania a počas pohybu na chodbách. Žiaci 1.stupňa odporúčané (nie povinné) nosenie rúšok počas vyučovania, povinné počas pohybu na chodbách.
Nosenie rúška sa nevzťahuje na žiakov s autizmom a ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou a na žiakov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Tieto dni končí vyučovanie 1.st. 11:40 a 2. st. 12:35.

Od 07.09.2020 prebieha vyučovanie štandardne od 8:00 podľa rozvrhu hodín.

Obedy:
Rodičia môžu prihlasovať svoje deti na školské stravovanie od 25.8.-28.8. a to telefonicky Gabriela Štefanidesová 0904 659 591, osobne v kancelárii ŠJ v čase od 9:00-14:00. Rodičia nových stravníkov musia vyplniť zápisný lístok na stravovanie v ŠJ.
Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu
Obedy budú vydané od štvrtka 03.09.2020. Dňa 02.09.2020 nie je obed.

Školský klub detí:
Dňa 02.09.2020 ŠKD nie je v prevádzke.
Školský klub detí bude v prevádzke od 03.09.2020 od 6:30-16:30.
Prihlášku do ŠKD si môžete stiahnuť tu (treba vytlačiť obidve strany prihlášky).
Prípadné informácie poskytne vychovávateľka Danica Pĺžová na telefónnom čísle 0915 468 409.

Platby:
Príspevok od rodiča pre školský rok 2020/2021 je potrebné uhradiť a to platbou u hospodárky školy osobne v budove školy od 25.8.2020 čase od 9:00 do 14:00.
Oľga Hlavatová – hospodárka školy 0911 841 867.

Oznam o zvýšenií opatrnosti a pozornosti pri...

Dňom 1.9.2020 začne Mesto Vrútky prostredníctvom vysúťaženej stavebnej firmy realizovať stavbu „Cyklotrasa Martin-Vrútky“. Úsek, na ktorom sa bude stavba realizovať je od hranice katastrálneho územia Mesta Martin-Vrútky po železnú lávku pre peších po ľavom brehu rieky Turiec v smere toku. V úseku od železnej lávky po ulicu Sv. Cyrila a Metoda (cestný most cez rieku Turiec) bude zvýšená frekvencia pohybu stavebných mechanizmov a techniky. Z tohto dôvodu žiadame občanov Mesta Vrútky, rodičov detí navštevujúcich ZŠ Hany Zelinovej ako aj Súkromnú Základnú školu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia o zvýšenie opatrnosti a pozornosti pri pohybe v danej lokalite. Stavebné práce majú byť ukončené podľa harmonogramu do 31.11.2020.

Voľné pracovné miesta

Asistent učiteľa- 2 pracovné miesta
Úväzok: Plný
Dátum nástupu: 1. septembra 2020
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení  neskorších predpisov a  Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov platnej od 15.1.2020).
Zaradenie do pracovnej triedy jedna,  platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 790,00€ v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

Súkromná základná škola pre žiakov s VPU
Čachovský rad 36
038 61 Vrútky
prípadne na e-mail: lhlavatova@centrum.sk. Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybratí uchádzači.
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
K Vašej žiadosti je potrebné vyplniť a zaslať aj Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Psychológ- 1 pracovné miesto
Úväzok: Plný
Dátum nástupu: 1. septembra 2020
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov platnej od 15.1.2020).
Zaradenie do pracovnej triedy dva,  platovej triedy 6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 976,50€ v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

Súkromná základná škola pre žiakov s VPU
Čachovský rad 36
038 61 Vrútky
prípadne na e-mail: lhlavatova@centrum.sk. Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybratí uchádzači.
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
K Vašej žiadosti je potrebné vyplniť a zaslať aj Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogoického poradenstva

Oznam o prevádzke Súkromného CŠPP pri SZŠ pre žiakov s VPU v Martine, v období od 01.06.2020 do konca šk. roka 2019/2020

Klienti/zákonní zástupcovi klientov sú pri vstupe do priestorov SCŠPP povinní odovzdať vyplnené „Čestné vyhlásenie“.

Organizácia k obnoveniu školského vyučovania od 1. júna 2020

Súkromná základná škola pre žiakov s VPU a Súkromná špeciálna základná škola obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prípravného, 1. ročníka až 9. ročníka od 1. júna 2020 v čase od 7:00 – 16:00.

Pri organizácii sa budeme riadiť pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré sa nachádzajú: tu.

Tlačivo vyhlásenie o zdravotnom stave si môžete vytlačiť tu:
vyhlásenie o zdravotnom stave.pdf
vyhlásenie o zdravotnom stave.doc

V prípade, že nemáte možnosť si tlačivo vyhlásenie o zdravotnom stave vytlačiť, je k dispozícii osobne v budove škole u hospodárky školy od zajtra 27.5. v čase od 9:00-13:00.

Žiaci, ktorí ostávajú doma na dištančnom vzdelávaní dostanú v pondelok zadanie úloh na celý týždeň. Úlohy sa zadajú na bezkriedy.sk alebo individuálne po dohode s triednym učiteľom.

Žiaci 1. stupňa a Špeciálnej ZŠ vstupujú do budovy v čase od 7:00-7:30.

Žiaci 2.stupňa vstupujú do budovy v čase od 7:30-8:00.

Pred vstupom do budovy poverený zamestnanec odmeria teplotu a preberie tlačivo vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Pokyny k otvoreniu sú tu: pokyny k otvoreniu.

Priebeh vyučovania 1.stupeň v čase od 7:45-11:25 obed , škd.

Priebeh vyučovania 2.stupeň v čase od 8:15 -11:55 obed, bez škd.

Prevádzka školského klubu detí (ŠKD) v čase od 12:00-16:00.

Žiak opúšťa budovu školy o 12.00 sám (súhlas zákonného zástupcu) alebo v sprievode zákonného zástupcu a v čase o 15:00-16:00.

Nový rozvrh od 1.júna.

Zápis do prípravného a prvého ročníka pre šk. rok 2020/2021

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 sa koná v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020. Uskutoční sa elektronicky prostredníctvom prihlášky, vyplnením žiadosti alebo osobne po telefonickom dohovore.

Možnosti zápisu pre školský rok 2020/2021:

  1. Vyplnia elektronickú prihlášku tu v termíne od 15.4. do 30.4.2020. Na základe vyplnenia formuláru Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na termíne stretnutia v škole.
  2. Vyplnia žiadosť tu do prípravného alebo 1. ročníka a podpísanú ju rodič pošle na prevádzkovú adresu školy: Súkromná základná škola pre žiakov s VPU, Čachovský rad 36, 038 61 Vrútky.
  3. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplnenia elektronickej prihlášky, ani nemajú možnosť vytlačiť a poslať žiadosť, môžu školu kontaktovať na nižšie uvedených telefónnych číslach a dohodneme si spoločne termín a spôsob zápisu.
Kontakty:

Mgr. Ľubica Hlavatová 0903 897 091

Mgr. Zuzna Furová 0915 845 037

Na zápis rodičia prídu bez detí a prinesú si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa, ktoré prídu zapísať. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte.

Oznam poplatky

Príspevok od rodiča pre školský rok 2019/2020 je potrebné uhradiť a to platbou:

  1. na účet: SK42 0900 0000 0051 3501 8518 Slovenská sporiteľňa a.s., variabilný symbol: 2020, do poznámky uviesť: príspevok a meno žiaka.
  2. u hospodárky školy osobne po telefonickom dohovore na čísle 0911 841 867.
Poplatky za ŠKD sa neplatia (mesiace apríl, máj, jún) .

Je potrebné však uhradiť poplatok za ŠKD za marec. Informácie poskytne vychovávateľka Danica Pĺžová na telefónnom čísle 0915 468 409. Spôsob úhrady uvedený vyššie, do poznámky uviesť napr: škd marec Janko Novák.

Informácie o obedoch poskytne na čísle 0904 659 591 Gabriela Štefanidesová.

Oznam Súkromné centrum špeciálno-pedagogoického poradenstva

Vážení rodičia a klienti nášho centra,

vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenie spôsobeného vírusom COVID – 19, budú odborní zamestnanci nášho Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva vykonávať svoju činnosť v rámci poradenstva, konzultácii, psychologickej, sociálnej, špeciálnopedagogickej pomoci formou e-mailovej, telefonickej prípadne inej Vám dostupnej aplikácie (Viber, WatsApp, Messenger...)

V prípade krízovej intervencie a po dohodnutom telefonickom dohovore máte možnosť riešiť danú krízovú situáciu s uvedenými odbornými zamestnancami v čase: pondelok – piatok (od 9:00 – do 13:00 hodiny)..

Kontakty:

sociálny pedagóg    
Mgr. Mariana Danielova 0901 912 859 danielovamariana878@.gmail.com
špeciálny pedagóg    
Mgr. Zuzana Vitkayová 0903 358 865 kovacka.zuzana@gmail.com
psychológ    
PhDr. Jarmila Bullová 0948 014 817 bullovaj@pobox.sk


Všetkým Vám prajeme pevné zdravie a veríme, že spoločne dokážeme súčasnú náročnú situáciu zvládnuť.

Aktuálne informácie pre prijímanie žiakov na stredné školy

Ohľadom prihlášok na stredné školy sú aktuálne informácie zverejňované na: www.ucimenadialku.sk

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

Kontakt na výchovnú poradkyňu: Ing. Mária Bočeková 0910 989 970

Oznámenie

Aktuálne informácie:
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.
https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-piso…/
Termín zápisu do prípravného a 1. ročníka bude od 15.4. - 30.4. 2020 v čase od 14:00 do 18:00 v priestorch našej školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu budú priebežne doplnené. Termín 6. a 7. apríl sa novým opatrením ruší.

Oznámenie

Od 10.3.2020 sa prerušuje vyučovanie na základe nového opatrenia mesta Martin do odvolania.

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

COVID-19

Martin prijíma nové opatrenia s ohľadom na koronavírus COVID - 19

Usmernenie z Ministerstva školstva pre rodičov, ktorí sa vracajú do školy z dovolenky v Taliansku

Vážení rodičia, na základe aktuálnych informácií o výskyte koronavírusu a jeho výskyte v Taliansku, po konzultáciách s regionálnym hygienikom RUVZ so sídlom v Martine, Vám oznamujeme nasledovný postup:

  1. V prípade, že sa vraciate z dovolenky v Taliansku z oblastí: Toskánsko, Sicília, Lombardia, Benátsko, Emilia Romagna, Piemont, Lazio, Trentino Alto Adige, Liguria, po príchode na Slovensko (domov) kontaktujte odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  2. V prípade, že sa u Vás vyskytnú príznaky respiračného ochorenia – kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára (nechoďte do čakárne!) a odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  3. Po príchode domov odporúčame sledovanie symptómov choroby po dobu 14 dní a dodržiavanie opatrení podľa usmernenia odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.
  4. Ide o odporúčania pre rodičov žiakov, ktorí sa vracajú z Talianska, nakoľko vzniesli obavy o ohrozenie zdravia svojich blízkych
  5. K dnešnému dňu neboli rozhodnutím regionálneho hygienika nariadené žiadne opatrenia, ani karanténa.
  6. Odborní pracovníci oddelenia epidemiológie usmerňujú občanov, ktorí zavolajú na uvedené číslo, v intenciách odporúčaní/usmernení uverejnených na webe ÚVZ SR, žiadnu karanténu nenariaďujú.
  7. Všetky uvádzané body majú charakter odporúčania s kladením dôrazu na zodpovednosť tých osôb (vrátane rodičov detí), ktoré sa vracajú z rizikových oblastí za svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.
Usmernenie MŠVVaŠ pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia koronavírusu

Odporúčania pre cestovateľov

Aktuálne informácie

Za školu 27.2.2020: Mgr. Ľubica Hlavatová riaditeľka školy

Hlasuj za našu školu

HLASUJ ZA SVOJU ŠKOLU A VYHRAJ
V hre „Na Nový level 2019“ je 24.000€ na nákup výpočtovej techniky pre 9 najlepších škôl a viac než 100 skvelých cien pre teba, hlasovanie prebieha od 1.10.2019 do . 30.11.2019Oznam

Na základe písomného oznamu z riaditeľstva ZŠ Hany Zelinovej Vás chceme upozorniť, že od 30.09.2019 do odvolania (predpoklad 6 mesiacov) bude prebiehať rekonštrukcia telocvične ZŠ Hany Zelinovej. V tomto čase je potrebné zvýšiť opatrnosť a využívať náš vchod nielen ráno, ale aj v popoludňajších hodinách (ŠKD). V blízkosti staveniska sa pohybovať len v nevyhnutný čas. Žiaci a zamestnanci školy boli poučení. Ukončenie obmedzenia Vám vopred oznámime.

Otvorenie školského roka 2019/2020

Oznamujeme, že otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční
2. septembra o 8:30 v areáli
budovy bývalého Gymnázia Jozefa Cígera Hronského,
Čachovský rad 36, Vrútky. .

Obedy sa nahlasujú pani Štefanidesovej na tel. čísle 0904 659 591, alebo osobne v budove školy od 26.8.2019 od 8:30 do 15:00 hod.

Školská družina je 2.9.2019 v prevádzke od 9:30 hod bez obeda.

Special Olympics 2019

V pondelok, 27.5.2019, sa uskutočnil futbalový turnaj na štadióne FC Attack Vrútky v rámci európskeho futbalového týždňa Special Olympics Slovakia. Originálneho turnaja sa zúčastnili zmiešané družstvá žiakov a žiačok základných a špeciálnych základných škôl (SZŠ pre žiakov s VPU, ŠZŠ Vojtaššáka Žilina, ŠZŠ Martin, ZŠ H.Zelinovej Vrútky a ZŠ s MŠ Hurbanova Martin). Zažili sme perfektné športové dopoludnie a všetci zúčastnení prísľúbili účasť aj na budúci rok s veľkým nadšením. Chceme sa zároveň veľmi pekne poďakovať za úžasné ceny pre športovcov od našich štedrých sponzorov: hasičom Florian s r o za šiltovky, VITAR Pomáhame ľuďom viesť zdravší život za vitamíny a džúsy, Brantner Fatra za reklamné predmety, Hokej Martin a Jan Tabacek za podpisové kartičky, kalendáre a tričká, Radeton za usb kľúče a perá, Telekom SK Martin za reklamné predmety a plyšáky, Schwer Fittings Oy za reklamné predmety, Quickshop.sk za športové pomôcky, Michal Misovic za reklamné predmety, Stanislav Ondruš - Pripravený pre lepší Martin za sladkosti a medaile a POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj za plyšáky. Vrútky - oficiálna stránka mesta za bezplatné zapožičanie ihriska. Veľká vďaka patrí Maro Sučany a pánovi Kavulek Jozef za športové pomôcky, reklamné predmety a neustálu pomoc a podporu. ĎAKUJEME

Hlasuj za našu školu

HLASUJ ZA SVOJU ŠKOLU A VYHRAJ
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21000€ pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018


Otvorenie školského roka 2018/2019

Oznamujeme, že otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční
3. septembra o 9:00 do 10:00 v areáli
budovy bývalého Gymnázia Jozefa Cígera Hronského, Čachovský rad 36, Vrútky.

Obedy sa nahlasujú pani Štefanidesovej na tel. čísle 0904 659 591, alebo osobne v budove školy od 28.8.2018 od 8:30 do 15:30 hod.

Školská družina je 3.9.2018 v prevádzke od 9:00 do 16:30 hod.

Venujte nám 2% z vašich daní

Poukážte 2% zo svojej dane Občianskemu združeniu Otvorme cestu pre deti s DYS...
Tlačivá si môžete prísť zobrať do školy.

Ďakujeme vám za podporu!

Otvorenie školského roka 2017/2018

Oznamujeme, že otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční
4. septembra o 9:00 do 10:00 v areáli
budovy bývalého Gymnázia Jozefa Cígera Hronského,
Čachovský rad 36, Vrútky.

Zápis do 0. a 1. ročníka

Kedy: 5. a 6. apríla 2017 (streda, štvrtok) od 14:00 - 17:30 h
Kde: v priestoroch školy (Zelená 2, Martin - Priekopa)
Kontakt: 0903 897 091
Čo ponúkame Vašim deťom:
- vyučovanie prebieha pod vedením špeciálneho pedagóga
- nízky počet žiakov v triede
- umožňujeme individuálny prístup ku každému žiakovi
- možnosť tvorby individuálnych plánov
- využívanie kompenzačných pomôcok
- špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiaka i rodiča, individuálna logopedická starostlivosť
- tvorivé dielne

Venujte nám 2% z vašich daní

Poukážte 2% zo svojej dane Občianskemu združeniu Otvorme cestu pre deti s DYS...
Tlačivá na stiahnutie nájdete tu:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Ďakujeme vám za podporu!

Krúžková aktivita

V októbri sa rozbehla krúžková aktivita. Fotografie k akcii

Environmentálne vzdelávanie

Naši piataci sa v piatok, 17.októbra, v rámci environmentálneho vzdelávania vybrali do Blatnice. Tu sa presvedčili, že daždivé počasie nevadí turčianskej faune a flóre, ktorá práve teraz rozkvitla farbami jesene. Svoje novozískané vedomosti žiaci uplatnili v kvízovej súťaži, kde zvíťazilo o jeden a pol boda družstvo dievčat. M.Pobuda Fotografie k akcii

Tréning

Aj školské družstvo historického šermu nezaháľa, pod vedením uč.Rybárskeho sa vzorne pripravilo na večerné účinkovanie na Mošovskom jarmoku. Fotografie k akcii

Turčianske hry 2014

Ako mladší žiak vyhral Bruno Lamoš na Turčianskych hrách 2014 skok do diaľky a teraz sa už pripravuje na budúcoročné zápolenia v konkurencii starších žiakov. V pondelok, 6.októbra, sa na pôde našej školy zúčastnil pretekov v skoku do diaľky a hode kriketovou loptičkou bývalý mládežnícky reprezentant AK ZTS Martin Ivan Kováč, na ktorého výkony zatiaľ Bruno nedorástol...  M.Pobuda, tréner Fotografie k akcii

Majstrovstvá okresu Martin v atletike žiakov ZŠ

V stredu, 8.okt., sa zúčastní atletický výber žiakov našej školy Majstrovstiev okresu Martin v atletike žiakov ZŠ. Dúfame, že naši atletickí reprezentanti nadviažu na minuloročné medailové umiestnenia. M.P. Fotografie k akcii

,,Poďme na jablká“

V jeden pekný piatok 26. septembra sme dostali zaujímavú pozvánku do Ostratíc. Firma FRUCTOP, ktorá nás ,,dopuje vitamínmi“ vo forme čerstvých jabĺk a 100% ovocných štiav, ktoré dostávame k obedu, nás pozvala do svojej firmy. Chceli nám ukázať, čo všetko musia urobiť, aby nám mohli ponúknuť vynikajúce nápoje. Dokonca nás pozvali do svojich sadov, kde sme si mohli naoberať jablká priamo zo stromov. Na koniec nás všetkých vyfotili a na cestu nám pribalili balenie jablkových chipsov. Výlet sa nám všetkým páčil. Fotografie k akcii

Historický piatok

Našim žiakom sme priblížili stredovek Historický piatok na TVT a Fotografie k akcii

54.ročník Turčianskych hier mládeže

V utorok, 27.5.2014, sa slávnostným otvorením 54.ročníka Turčianskych hier mládeže začali na ihrisku Ul.Východná v Martine atletické preteky. Našu SZŠ pre žiakov s VPU Záturčie tu reprezentovalo 10 atlétov. Po vlaňajšej historicky prvej bronzovej medaile Tomáša Danka v hode kriketovou loptičkou sa nám darilo ešte lepšie, keď Bruno Lamoš znova získal bronz za hod kriketkou a staršieho žiaka Martina Štefanidesa za hod guľou dekorovali striebornou medailou. Nesklamali ani bežci na 1000 metrov Tomáš Hutko a Dávid Babinský, ale po bojovnom výkone v hustom daždi na medaily nedosiahli. Po prerušení pretekov pre nepriaznivé počasie sa už tešíme na ich dokončenie v pondelok, 2.júna, kedy našim najhorúcejším želiezkom bude v skoku do diaľky favorit na zlatú medailu Bruno Lamoš. Mgr.Martin Pobuda (na obr.2984 Martin Štefanides, obr.2985 Bruno Lamoš, obr.2995 vpravo ml.žiak Tomáš Hutko, obr.3004 3. z prava st.žiak Dávid Babinský, obr.3022 vpravo Bruno Lamoš, obr.3018 vľavo Martin Štefanides). Fotografie k akcii

Európsky futbalový týždeň

Organizácia Special Olympics spája takmer 2,5 milióna športovcov s mentálnym a kombinovaným hendikepom a ich intaktných partnerov vo viac ako 190 krajinách sveta. V spolupráci s UEFA táto organizácia usporiadala v čase od 17. do 22.mája EURÓPSKY FUTBALOVÝ TÝŽDEŇ, do ktorého sa zapojili najslávnejšie futbalové kluby, vrátane Manchestru City, Bayernu Mníchov a Atletika Madrid. V Martine-Záturčí sa 19.5. premiérovo uskutočnil jeden zo slovenských turnajov. Usporiadajúca Súkromná ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia tu privítala družstvá zo ŠZŠ Martin, ŠZŠ Záturčie, ZŠ A.Stodolu Záturčie a domáci kolektív žiakov SZŠ pre žiakov s VPU. Fotografie k akcii